Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

        Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her türlü kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

        Başkan

 • Derneğin ita amiridir, derneği temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar,
 • Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
 • Kısa, orta ve uzun vade de yürütülecek çalışmalarda geçici komisyonlar oluşturur,
 • Derneğin hizmet ve çalışma alanlarını kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında yürütür,
 • Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen yetkiye dayanarak taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kiralanması hususunda iş ve işlemleri takip etmek,
 • Dernek tarafından ve derneğe karşı açılmış davalarda derneği temsil etmek veya bu sıfatla başkalarını görevlendirmek,
 • Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak,
 • Dernek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler ve denettirir,
 • Kanunlar kapsamında, dernek tüzüğünün gerektirdiği çalışma alanları çerçevesinde yönetmelikleri hazırlar, derneğin yetkili organlarına sunar,
 • Yönetim kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,

          Başkan Yardımcısı

 • Başkanın isteği üzerine ve onun yokluğunda başkanlığa vekâlet eder,
 • Başkana çalışmalarında yardımcı olur,
 • Başkanla işbirliği yaparak toplantı gündeminin hazırlanmasına katkı sağlar,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

         Sekreter

 • Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı durumlarda, başkanın görevlendirdiği hallerde başkanlığa vekâlet eder,
 • Derneğin tüm yazışmalarını yürütür,
 • Derneğin çalışma programlarını başkanla birlikte hazırlar,
 • Yönetim kuruluna derneğin çalışmalarıyla ilgili rapor sunar,
 • Derneğin tutulması zorunlu olan resmi evraklarını tutar,
 • Derneğe üye kayıt işlemlerini yürütür,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

         Sayman

 • Derneğin gelir-gider hesap işlemlerini yürütür,
 • Üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,
 • Tutulması zorunlu demirbaş defterini ve belgeleri düzenler,
 • Mali bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
 • Başkanın onayı ile dernek harcamalarını yapar,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

          Üye

 • Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,