Derneğin Faaliyet Alanları

         Sağlık ve Sosyal alanda  faaliyet yürütmektedir;

 • Kan hastalıkları konusunda çalışmalar yapmak, tanı ve tedavi merkezlerini kurmak, kurulması için sağlık alanında hizmet veren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini bilgilendirmek ve bu merkezlerin kurulmasına destek vermek,
 • Kan hastası olan kişilerin kan gruplarını tespit etmek, kan hastası kişilere yeterli miktarda kanın temin edilmesi için sağlık alanında hizmet veren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Kızılay’a yardımcı olmak,
 • Yardıma muhtaç tedavi imkânı bulunmayan, kan hastası olan kişilere ulaşarak tedavilerinin yapılmasına veya yaptırılmasına yardımcı olmak,
 • Kan hastası olan hastaların tedavi giderlerinin karşılanması, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hasta ve hasta ailelerinin bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Ülkemiz ve ilimiz genelin de sağlıklı bir nesil üretmek için anne ve baba adayının her ikisininde taşıyıcı olması durumun da prenatal tanı (doğum öncesi tanı testi)  yaptırmaları için ilgili ailelere maddi-manevi destek sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, her yaştan halka yönelik eğitici ve bilgilendirici eğitim seminerleri düzenlemek ve bunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılan tüm çalışmalara destek olmak ve gider masraflarını karşılamak,
 • Faaliyet alanının sağlık olmasından dolayı kan hastalıkları konusunda yurt içi ve yurt dışın da kurulmuş ve kurulacak olan kurum, kuruluş veya kurulmuş olan kurum veya kuruluşlarla (hastane, araştırma merkezleri, üniversite hastaneleri, bu alanda hizmet veren dernekler, vakıflar ile işbirliği yapmak) bu alan da çalışan hekim ve sağlık çalışanlarıyla ortak işbirliği yapmak ve bilgi alışverişin de bulunmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara maddi-manevi yönde destek olmak,
 • Kan hastalıklarını halka tanıtmak, koruyucu önlemlerin ve tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu alanda hizmet veren kamu, kurum, kuruluşlarına, hekimlere ve sağlık çalışanlarına çalışmalarında destek olmak,
 • Kan hastalıkları konusunda çalışma yürütmekte olan ulusal ve uluslararası dernekler ve vakıflar ile iletişim kurmak, ortak çalışmalar yapmak, onların çalışmalarından yararlanmak, bilgi alışverişinde bulunmak
 • Kan hastalıkları konusunda yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek olan konferans, seminer, panel, açık oturum, televizyon ve radyo programları vb. gibi konulara katılım sağlamak, halkın bilinçlendirilmesini sağlamak için dernek adına bir veya  bir kaç kişiyi (yönetim kurulunun uygun göreceği hekim, sağlık çalışanı, dernek üyesi, öğretim görevlisi vb. gibi) kişileri göndermek, her türlü gider masraflarını dernek bütçesinden karşılamak,
 • Kızılay başta olmak üzere kan merkezlerinin yöneticileri ile iletişim kurarak eksiklikleri konusunda yardımlar da bulunmak,
 • Başka ülkelerdeki kan bankacılığını tetkik, inceleme için bu kurum ve kuruluşlarla ortak işbirliği yapmak, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın bu kan bankalarına bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla maddi imkânların dernek tarafından sağlanması ve ilgili kişilerin gönderilmesine imkân tanımak ve giderlerinin dernek bütçesinden karşılamak,
 • Ülkemizdeki kan merkezlerinin Dünya standardındaki kan bankacılığı seviyesine erişmesi için ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarından yardım istemek ve onlara yurt dışında ki kan bankacılığı konusunda birlikte çalışmak için ortak program ve projeler çerçevesinde ortak çalışmalar yapmak,
 • Hasta, hasta ailelerine, sağlık çalışanlarına, halka yönelik her türlü kurs, seminer, konferans ve panel vb. gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu alanlarda konuyla alakadar araştırma, uygulama yapmakta olan uzman kişileri ve deneyimli hekimleri konuşmacı olarak davet etmek, kan hastalıkları konusunda hasta, hasta aileleri, sağlık çalışanları ve halka yönelik bilgiler aktarmak ve hastaların tedavilerinin yanı sıra özürlü (engelli) kişilerin sosyal haklarında meydana gelen her türlü gelişmeleri kişilere aktarmak, bu toplantılarda hasta ve hasta ailelerinin karşılaştığı sorunları tartışmak, kişiler arasında sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlamak,
 • Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü yazılı ve basılı bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlar doğrultusunda gazete, dergi, kitap, basılı evrak ve basılı materyaller vb. gibilerini hazırlamak, hazırlatmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,
 • Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmalarına maddi-manevi destek sağlamak,
 • Dernek amaçlarının ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı meydana getirmek, çalışma ortamına ve iletişime yönelik kolaylık sağlayan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş eşya ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izin ve izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzükte yazılı amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel amaca hizmet eden tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri ve sosyal münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için bilimsel toplantılar, bilimsel kongreler, panel, yemekli toplantılar, kermes, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, piknik, eğlenceli kamp organizasyonları, eğlenceli organizasyon ve etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Derneğin amaç ve her türlü faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Derneğin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak veya gerek görüldüğünde federasyondan ayrılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Derneğin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu tür kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar ve işbirliği yapmak veya yardımlaşmak,
 • Derneğin amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 • Dernek amaçlarının ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler ve çalışmalar yürütmek,
 • Dernek üyelerinin ilaç, kan ürünleri, tedavi ve ameliyat giderleri, giyecek, yiyecek, vb. gibi zaruri ihtiyaç maddelerini, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, federasyon, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, halk ve okul öğrencilerine yönelik her türlü çalışmaları yürütmek, desteklemek ve gider masraflarını karşılamak,
 • Okul çağındaki her yaştan hastalara ve dernek üyelerine burs vermek,
 • Dernek olarak veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak işbirliği kapsamında hasta, hasta aileleri ve üyelere yönelik iş imkânlarını arttırmaya yönelik kurs ve sertifikasyon programları düzenlemek,