Kan Hastalıkları (Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları) ile ilgili tanı ve tedavi merkezi kurmak, kurulması için hastane ve diğer sağlık kuruluşları yöneticilerini bilgilendirmek ve bu merkezlerin kurulmasına destek vermek,

Kan temini ile ilgili konularda Kızılay’la işbirliği yapmak, hastaların tedavilerine yardımcı olmak,

Kan hastalarının tedavi giderlerinin karşılanması ile ilgili yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bilgilenmelerini sağlamak, yeni kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,

Ülkemiz genelinde ve ilimiz de sağlıklı bir nesil üretmek için anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda Prenatal (Doğum Öncesi Tanı) ile ilgili ailelere yönelik maddi-manevi destek olmak, imkânları yeterli olmayanlara maddi destek sağlamak, bilgilendirici, eğitici çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmak,

Faaliyet alanı kapsamında sağlık alanında yurt içinde kurulacak olan kurum kuruluş veya kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara, hastane, araştırma merkezleri, üniversite araştırma hastaneleri, doktorlar, sağlık çalışanları, dernekler ve vakıflarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

Kan hastalıklarını tanıtmak, koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, başta talasemi ve orak hücre anemi hastalığı ile uğraşan hekimlere çalışmalarına destek olmak, yardım sağlamak,

Kan hastalıkları konusunda çalışma yürütmekte olan uluslar arası dernekler ile iletişim kurup onların çalışmalarından yararlanmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

Kan hastalıkları konusunda yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek tüm konferans, seminer, panel, vb. gibi konular için dernek adına bir veya birkaç kişiyi göndermek,

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,  her sene konu ile ilgili araştırma ve uygulama yapmakta olan deneyimli hekimleri konuşmacı olarak davet ederek kan hastalıkları konusun da hastaları ve ailelerine bilgi aktarımı toplantıları düzenleyip tedavideki en son gelişmeleri aktarmak, bu toplantılarda hastaların ve velilerinin karşılaştığı sorunları tartışmak, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı sağlamak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, iletişimsel teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kermes, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kamplar ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek üyelerinin ilaç, kan ürünleri, tedavi, ameliyat masrafları, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, federasyon, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Eğitim alanında faaliyette bulunmak ve öğrencilere burs vermek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir